© Всички права запазени 2012 Бенефициент: ОБЩИНА КРИЧИМ Партньори:  СОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ” НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ОДЗ „РАЛИЦА” ОДЗ„НЕЗАБРАВКА” „СПЕЦИАЛНИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ, ЕДНАКВИ В ОБЩЕСТВОТО Продължителност на проекта: 12 месеца Бенефициент / Партньори Консултиране при деца със СОП Инвестира във вашето бъдеще! Настоящият документ е изготвен   с финансовата помощ на Европейския   социален фонд. Община Кричим   носи цялата отговорност за   съдържанието на настоящия документ   и при никакви обстоятелства не може   да се приеме като официална позиция   на Европейския съюз или   Министерството на   образованието, младежта и науката”