Обществени поръчки_Профил на купувача Отвори >>

Реализация  на  дейностите:


Дейност I

Подобряване на външната и вътрешна среда в детските градини и училищата, чрез ремонт на едно помещение, закупуване на учебно–технически средства и учебни помагала за игри и обучение, подходящи за възрастта на децата и учениците и техните специални потребности

 

Ремонт на помещение на НУ "Васил Левски"

 Преди ремонта Фотогалерия >>   /  След ремонта Фотогалерия >>


Дейност II

Създаване на клуб „Опознай родния край”
и клуб„ Арттерапия”


Екскурзия - Захарна фабрика >>  /   Клуб "Опознай родния край" и Арттерапия >>  /   Коледна изложба >>  /   Куклен театър >>

Екскурзия до ВЕЦ Фотогалерия >>  /  Eкскурзия - Природонаучен музей - Пловдив Фотогалерия >>

Посещение на летище Крумово Фотогалерия >>  /  Великденска изложба - Фотогалерия >>

Клуб "Арттерапия" - 05.02.2013  Фотогалерия >>  /  Клуб "Опознай родния край" - Фотогалерия >> 2

Интегрирано обучение на децата и учениците със специални образователни потребности ( СОП )

К
луб "Опознай родния край"
Фотогалерия >> 1
К
оледен базар   Фотогалерия >>


Дейност III

Обучение и подготовка на учители за оценяване на образователните потребности и работа с деца със СОП.

дейност 3 - Фотогалерия >>  /  Дейност 3 етап II - Фотогалерия >>


Дейност IV

Провеждане на срещи и семинари с родители
на деца със СОП.


Обучение І етап >>  /   Обучение ІІ етап >>  /  Психолог >>  /   Логопед >>  /   Рехабилитатор >>

дейност 4 - Фотогалерия >>

През месец декември 2012г. и месец януари 2013г.се проведе среща с родиели  Фотогалерия >>

Съобщение по ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-021 - Разгледай >>


Дейност V

Подготовка и извършване на социологически
и педагогически проучвания.


Фокус - група 1 >>  / Фокус - група 2 >>  / Фокус - група 3 >>  / Родители по проекта >> / Родители извън проекта >>

Фокус група II родители Фотогалерия >>  /  Фокус група други родители Фотогалерия >>

Фокус група - учители 18.12.2012  Фотогалерия >>  /  Фокус група - родители  17.12.2012г. Фотогалерия >>


 Дейност VI

Осигуряване на информираност на обществеността
и публичност на дейностите по проекта

 

Презентация >>   /    Заключителна презентазия >>

Рекламни материали по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”- / 1 / 2 / 3 /
Дипляна
>>
И
нформационен ден - 17.12.2012г.

DSC03724.jpg DSC03725.jpg DSC03726.jpg DSC03727.jpg DSC03728.jpgНа
15.11.2012г.
/ Фотогалерия >> / от 17,00 часа в сградата на Народно читалище „Пробуда -1912 г.” се проведе среща на екипа за организация и управление с  ръководителите на клуб „Арттерапия”, клуб „Опознай родния край” и родители на деца със СОП по проект ”Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”, Договор: BG051PO001-4.1.04-0021 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта на срещата бе представяне и запознаване на родителите на децата със специални образователни потребности с ръководителите на клубове „Арт-терапия” и  „Опознай родния край”, както и потребностите от включените в проекта рехабилитатор и логопед. Срещите с родителите ще се провеждат с висококвалифицирани лектори (психолог, рехабилитатор и логопед), два пъти в месеца по три часа в лекционната зала на Народно читалище „Пробуда-1912г.”. Предвижда се провеждане на групови и индивидуални срещи и консултации между родители, представители на общината, учителски колективи. Консултациите може да се посещават и от други заинтересовани лица, които са извън групата и нямат поглед над деца със специални образователни потребности.

Реализирането на дейностите в Клуб „Арт – терапия”:

- ще създаде предпоставки за пълноценно участие в обществото децата със специални образователни потребности и правото на достоен труд и живот;

- ще подпомогне тяхното успешно интегриране в обществения живот, както и дейното им участие в него;

- ще промени отношението на родителите нагласата на родителите да не признават, че техните деца са със специални образователни потребности;

- ще промени обществената нагласа за неприемане на тези деца като пълноценна част от обществото. Ръководител клуба г-жа Зорница Стоянова.

С г-жа Веселина Новакова – ръководител на клуб „Опознай родния край” децата ще се запознаят със забележителностите в общината и региона. Предвидени се провеждане на екскурзии до:

гр. Пловдив – посещение Природонаучен музей и църква „Света Богородица”;

летище „ Крумово” и посещение на Авиационния музей;

посещение на ВЕЦ над гр. Кричим;

посещение на Захарна фабрика  - гр. Пловдив.

При провеждането на екскурзиите е предвидена да бъдат включени още ресурсен учител от Ресурсен център – гр. Пловдив, класен ръководител и медицинско лице. Ролята на предвидените екскурзии е децата да придобият повече визуална информация и да се стимулира тяхното въображение чрез запознаване с непознати за тях неща, да се добие нагледна представа за професии, подпомагащи трудовото ориентиране на децата със СОП. По този начин ще се засили интереса им към опознаване на околната среда и обикване на заобикалящата им природа. Това ще спомогне и за подобряване на екологичното им образование.