“Специални в образователните потребности, еднакви в обществото” “Специални в образователните потребности, еднакви в обществото” е новият проект, спечелен от община Кричим на обща стойност 91 580.67 (деветдесет и една хиляда, петстотин и осемдесет, шестдесет и седем лева). На 16.01.2012 г. се подписа договор по проектно предложение BG051PO001-4.1.04-0021 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Министерство на образованието, младежта и науката. Водеща организация:  Община Кричим Период на изпълнение: 12 месеца Партньори: Начално училище „Васил Левски" - гр. Кричим Начално училище „Св. св. Кирил и Методи" - гр. Кричим Средно общообразователно училище „Петко Рачев Славейков" - гр. Кричим Общинско детско заведение „Незабравка" - гр. Кричим Общинско детско заведение „Ралица" - гр. Кричим Основната цел на проекта е създаване на условия за включване в образователния процес на деца със специални образователни потребности в масовите училища и детските градини, достигане на по-високо качество на образованието, възможно най-добрата социална интеграция и приобщаване към средата в масовото училище и детските градини, както и осигуряване на възможност за най- доброто обучение в тях. Основните дейности в проекта включват: Подобряване на вътрешната училищна среда, чрез закупуване на учебно-техническа апаратура, специфични дидактически материали за децата със СОП, учебни помагала, софтуер и пособия; Обучение на учители, чрез провеждане на тренинг - семинари за работа с деца със СОП; Организиране на срещи, беседи и др. мероприятия с родителите на децата със СОП; Включване на децата със СОП в извънкласните форми на обучение и клубовете в детските градини и училищата; Работа с всички деца и ученици за двустранно приемане на различията помежду им, толерантност и взаимоуважение. Реализирането на дейностите по проекта на територията на община Кричим ще доведе до подобряване условията за обучение на децата със специални образователни потребности и създаване на предпоставки за пълноценното участие в обществото на тези деца и правото им на достоен труд и живот. Чрез изпълнението ще се подпомогне тяхното успешно интегриране в обществения живот, както и дейното им участие в него и ще се промени отношението на родителите и нагласата им да не признават, че техните деца са със специални образователни потребности. Друг очакван резултат е потребности. Проектното предложение допринася в голяма степен за подбряването на образователния процес на децата със специални образователни потребности в масовите общински училища в гр. Кричим. Децата със СОП са с нарушения в развитието, с различни физически, сензорни, интелектуални и комуникативни проблеми,от които произтичат трудности в обучението. Те имат право да участват в образователния процес както всички останали свои връстници, да развият своя потенциал, да овладяват умения и способности, даващи им възможност за активно участие в живота на обществото. Заложените в него дейности допринасят за достигането на тази цел, като обхващат основните участници в процеса: децата със специлани образователни потребности, родителите на тези деца, учителите, обучаващи децата, служителите на ресурсен център - гр. Пловдив и цялото общество на община Кричим. Реализирането на проекта ще спомогне за: интегриране на учениците със СОП в общообразователните училища; коригиране и компенсиране протичането на основните психични процес; социална адаптация на учениците, професионално ориентиране и подготовка за трудова дейност; промяна в общественото мнение за децата със СОП и активно ангажиране на родителите в образователния процес. Проекта отговаря в пълна степен на нуждите на децата, техните родители, учителите и обществото като цяло, а именно: Специфичните нужди на децата със специални нужди са: превенция /ранна диагностика/,  медицински  услуги,  консултиране,  финансови /помощни  средства и консумативи/, социални и образователни потребности Специфичните нужди на родителите на деца със специални нужди са свързани с необходимостта от консултиране и подкрепа на семейството още от родилното отделение и подпомагане за възстановяването, социализацията и интеграцията на детето. © Всички права запазени 2012 Те наистина могат -  трябва да им  дадем  шанс ! Бенефициент / Партньори Да ги приемем и обичаме такива , каквито са ! Бенефициент:  ОБЩИНА КРИЧИМ Партньори:  СОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ” НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ОДЗ „РАЛИЦА” ОДЗ„НЕЗАБРАВКА”